Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities in deze Algemene

Voorwaarden worden verstaan onder:
1. Aanmelden: het aanmelden van Bezoeker op www.Bold-tickets.nl om Bold Optical Fair en Bold Sun Edition te kunnen bezoeken.
2. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden Bold Optical Fair evenementen – bezoekers.
3. Dienst: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, fysieke en/of digitale evenementen (o.a. Bold Optical Fair en Bold Sun Edition) en bijeenkomsten (o.a. seminars) bij te wonen/volgen.
4. Bezoeker: natuurlijk persoon, rechtspersoon, die Bold Optical Fair bezoeken.
5. Bold: Bold Optical Fair is onderdeel van Walterr Eyewear en zal hierna vermeld worden als Bold.
6. Overeenkomst: overeenkomst tussen Bold en Bezoeker.
7. Portal: website van Bold Optical Fair (www.Bold-tickets.nl) waarop Bezoeker zich gratis kunt aanmelden voor entree-tickets om de Bold Optiekbeurs te bezoeken, ook is het mogelijk via www.bold-tickets.nl een hotel overnachting te
boeken.
8. Website: www.bold-tickets.nl, www.bold-opticalfair.nl en www.bold-sunedition.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Bold afsluit met betrekking tot de dienst.
2. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Bold en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst met Bezoeker komt tot stand nadat Bold de aanmelding van Bezoeker heeft aanvaard. De aanvaarding door Bold vindt standaard per e-mail plaats, tenzij de Bezoeker niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post of fax plaats.
2. Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is Bezoeker zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. Bold is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor bezoeker toegankelijk te houden.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken/volgen van of deelnemen aan het (digitaal) evenement/de bijeenkomst.

Artikel 5: Betaling

1. Bezoeker is geen entreekosten verschuldigd voor het bezoeken van of deelnemen aan een Bold evenement of bijeenkomst, tenzij anders is overeengekomen of aangekondigd.
2. Indien er wel kosten verschuldigd zijn (Hotel-arrangement) geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum op een door Bold aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen.
3. Op het verschuldigde bedrag van de Hotel reservering is 6% btw van toepassing. Per 1 januari 2019 zal dit wettelijk aangepast worden naar 9%.

Artikel 6: Annulering

1. Bezoeker die een Hotelkamer hebben geboekt dient zijn/haar boeking via info@bold-opticalfair.nl te annuleren. De annulering wordt door Bold per e-mail bevestigd. Geen bevestiging is geen annulering.
2. Voor hotel reserveringen waarvoor een betaling verschuldigd is, geldt het volgende. Bij annulering vanaf vijf weken voor aanvang van de gereserveerde data, is deelnemer het volledige bedrag verschuldigd, er is geen restitutie mogelijk. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
5. Indien Bezoeker niet in staat is om zelf het evenement/de bijeenkomst bij te wonen, is Bezoeker bevoegd een vervanger aan het evenement/de bijeenkomst te laten deelnemen en de reservering van het Hotel. De Bezoeker dient deze eventuele wijzigingen tijdig door te geven.
6. Bold behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het evenement/de bijeenkomst te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor het evenement/de bijeenkomst zonder dat Bold gehouden is tot enige schadevergoeding. Bezoeker dan wel de vervanger ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt Bezoeker een passend alternatief geboden.

Artikel 7: Overmacht

1. Bold heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze  omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van Bold niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten.
2. Bold is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8: (Persoons)gegevens

1. In het kader van het gebruik en uitvoering van de Dienst zal Bold mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.

Artikel 9: Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers. Deze beeld- en/of geluidsopnamen kunnen worden openbaar gemaakt en verveelvoudigd. De Bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de Bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de Bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
2. De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidmateriaal in het kader van het (digitale) evenement/de bijeenkomst berusten bij Bold of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan Bezoeker.

Artikel 10: Bijzondere Bepalingen

1. Het is Bezoeker niet toegestaan tijdens het betreffende evenement/ de bijeenkomst reclame te maken/verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/haar eigen onderneming of andere ondernemingen, die niet deelnemen aan het betreffende evenement/ de bijeenkomst.
2. Voorts dient Bezoeker instructies op te volgen van medewerk(st)ers van Bold in het kader van het evenement/ de bijeenkomst.
3. Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van het evenement/ de bijeenkomst.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Hoewel het evenement/de bijeenkomst, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk) materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt Bold geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het evenement/ de bijeenkomst.
2. Bold is niet aansprakelijk voor bij Bezoeker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
3. Bold aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bold.
4. Voor zover Bold aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.
5. Bold is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij op het evenement/de bijeenkomst.
6. Bold is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan Bold of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is Bold alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

Artikel 12: Rechter

1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.
2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg overeen toekomen.
3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden Bold evenementen/bijeenkomsten – bezoekers gelden met ingang van 14 november 2018.

X